Hi there, em là người Việt kiều sinh ở bên Pháp.
Em muốn học thêm tiếng Việt và gặp người Việt ở Hong Kong để luyện nói tiếng Việt. Vy em thường đi Hà Nội cho mục đích kinh doanh, nhưng mà em khó hiểu tiếng bắc.
Em cũng biết nói tiếng Anh và tiếng Pháp